جدول قیمت گذاری

شروع کننده

۲ تومان /ماهانه

۱ نام دامنه

۲ GB ذخیره سازی

۲۴ساعت پشتیبانی

۵۰ اکانت ایمیل

طلایی

طلایی

۷۰ تومان /ماهانه

۱ نام دامنه

۲ GB ذخیره سازی

۲۴ساعت پشتیبانی

۵۰ اکانت ایمیل

پریمیوم

۶۵ تومان /ماهانه

۱ نام دامنه

۲ GB ذخیره سازی

۲۴ساعت پشتیبانی

۵۰ اکانت ایمیل

پروژه

۱۲۰ تومان /ماهانه

۱ نام دامنه

۲ GB ذخیره سازی

۲۴ساعت پشتیبانی

۵۰ اکانت ایمیل